Ahleilm k malfuzat me bhi hikmat o dana'i ki talimat hoti hen.